Disclaimer


Deze website is de eigendom van vzw Fetam. Alle informatie op deze website is van algemene aard en is louter informatief. FETAM streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal FETAM al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website door contact met ons op te nemen via info@fetam.

 

De informatie, foto’s en indien van toepassing video’s opgenomen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, kan u contact opnemen met de beheerder van de website door contact met ons op te nemen via info@fetam.

 

FETAM spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. FETAM kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van onderbrekingen of andere technische problemen.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van organisaties die door derden worden beheerd. FETAM beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.


Disclaimer


Ce site web est la propriété de ASBL 'Fetam'. Toutes les informations contenues dans ce site web sont de nature générale et sont fournies à titre d'information uniquement. FETAM s'efforce de faire en sorte que toutes les informations soient aussi complètes, correctes, compréhensibles, précises et à jour que possible. Malgré tous les efforts, il peut arriver que les informations ne soient pas complètes, correctes, précises, mises à jour ou affichées. Si les informations que vous trouvez sur ce site web présentent des lacunes, FETAM s'efforcera de les rectifier dans les meilleurs délais. Si vous constatez des inexactitudes, veuillez contacter l'administrateur du site web en remplissant le formulaire de contact info@fetam.eu

 

Les informations, les photos et, le cas échéant, les vidéos figurant sur ce site web sont protégées par les droits d'auteur. Si vous souhaitez utiliser le contenu de ce site web, vous pouvez contacter le gestionnaire du site web en remplissant le formulaire de contact info@fetam.eu

 

FETAM s'efforce également d'éviter, dans la mesure du possible, les interruptions d'ordre technique. Toutefois, FETAM ne peut garantir que le site web sera totalement exempt d'interruptions ou d'autres problèmes techniques.

 

Ce site web contient des hyperliens vers des sites web d'organisations gérées par des tiers. FETAM n'a aucun contrôle technique ni aucune autorité sur ces sites web et ne peut donc donner aucune garantie quant à la complétude ou l'exactitude du contenu ou la disponibilité des sites web et des sources d'information.