PRIVACY POLICYWij, FETAM, Haachtsebaan 160 3140 Keerbergen0443.339.587, (hierna “wij” of  “FETAM”) zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt.

FETAM ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.


FTAM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.fetam.eu  (hierna “website”) en haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan FETAM verschaft te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

FETAM zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese privacywet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

FETAM hanteert de volgende principes voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens:

 • FETAM gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden;
 • FETAM verzamelt niet meer informatie dan noodzakelijk is;
 • FETAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; en
 • FETAM geeft uw persoonsgegevens enkel door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.


Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt of lid wordt van FETAM, hoe we deze persoonsgegevens verzamelen, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, alsook op welke rechtsgronden.

Tevens zetten wij uiteen met wie uw persoonsgegevens desgevallend kunnen gedeeld worden, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.   

Als u de bepalingen van deze privacy policy accepteert, gaat u ermee akkoord dat FETAM uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die in deze privacy policy worden uiteengezet.

Deze privacy policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door FETAM zelf worden verwerkt. FETAM aanvaardt - in zoverre wettelijk geoorloofd - geen enkele aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van organisaties die door derden worden beheerd.

 

 

 

 

 1. Wanneer verzamelt FETAM uw persoonsgegevens?

      FETAM verzamelt uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • Gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, het contactformulier invult op de website, lid wordt of ons op een andere manier contacteert;
 • Wanneer u mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten;
 • Voor direct marketing doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website
 • Welke persoonsgegevens verwerkt FETAM?


    2. FETAM kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam (voor- en achternaam);
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer(s);
  • E-mailadres
  • Uw professionele activiteit/ hoedanigheid;

  Om onze website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort bij.Voor het verwerken van cookies verwijzen wij naar onze cookie policy. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u onze diensten niet of niet optimaal kunnen aanbieden.

   

  3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden gebruikt FETAM uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden) gebruikt:

  Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

  • om het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • om alle diensten verbonden aan uw lidmaatschap te kunnen beschikbaar stellen;

    

  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name de ontwikkeling van onze activiteiten en diensten alsook het verbeteren van onze diensten, waarbij deze belangen zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy:

  • om te reageren op uw vragen en/of klachten;
  • om u op de hoogte te houden van onze acties indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven;
  • om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

   

  • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals:

   

  • Om informatie over u te verstrekken aan onze sponsors indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving. Een actueel overzicht van onze sponsors kan u te allen tijde raadplegen op www.fetam.eu.

  U kan te allen tijde uw toestemming intrekken of uw toestemming wijzigen door een e-mail te sturen naar  privacy@fetam.eu of door middel van de daartoe voorziene afmelding in onze communicatie.


  4. Aan wie kan FETAM uw persoonsgegevens doorgeven?

  Als u persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van de diensten die u (onder uw lidmaatschap) van ons kan bekomen.

  Zo kunnen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens gedeeld worden met partners van FETAM om u relevante aanbiedingen of voorstellen te doen.

  Deze partners hebben aan ons bevestigd de AVG te respecteren en de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voormeld.

  Wij kunnen uw gegevens aan onze partners verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot de partners aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft.

  Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

  1. Hoelang bewaart FETAM uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de algemene wettelijke bewaartermijnen van 10 jaar.  Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval nooit voor een termijn langer dan strikt noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een uitvoering van een overeenkomst is de uiterste bewaartermijn 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst in kwestie.

  Na het verstrijken van bovenvermelde verjaringstermijnen, verwijderen of anonimiseren wij al uw persoonsgegevens.

   

    

  5. Op welke wijze beschermt FETAM uw persoonsgegevens?

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij en dit telkens binnen de Europese Economische Ruimte.

  Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kan u contact opnemen met privacy@fetam.eu.

   

  6. Cookies

  Via onze websites (www.fetam.eu / www.fetam.nl / www.fetam.be / www.fetam.fr / www.federation-tablemasters.be) kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement.


  7. Uw rechten

  U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FETAM wanneer wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U heeft in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing.

   

  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd.

   

  • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens in principe kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, vragen wij u mogelijks om een bewijs van identificatie en voldoende informatie over uw interacties met ons voor te leggen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden en uw identiteit kunnen garanderen.

   

  • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen, behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of bij een wettelijke vereiste.

   

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machine leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

   

  • Recht op intrekking van toestemming: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

  Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht.

  Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via privacy@fetam.eu.

  U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behoudens ingeval van buitensporige verzoeken, manifest ongegronde verzoeken of veelvuldig herhaalde verzoeken waarbij wij een redelijke administratieve kost kunnen aanrekenen.

  Wij reageren binnen één (1) maand op uw verzoek na ontvangst.

  Bij complexe of veelvuldige verzoeken kan deze termijn verlengd worden met nogmaals twee (2) maanden. Wij brengen u in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte ingeval van een verlenging.  


  8. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

  Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

  De laatste wijzigingen werden aangebracht op 26 april 2021.


  9. Vragen en feedback

  Wij streven ernaar deze privacy policy strikt na te leven. Als u vragen heeft over deze privacy policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds met ons contact opnemen via privacy@fetam.eu    of ons een brief te sturen naar FETAM, Haachtsebaan 160 3140 Keerbergen t.a.v. de privacy verantwoordelijke.


  10 Waar kan u terecht met een klacht?

  Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens en komt u er met ons niet uit, dan kan u uw klacht ook indienen bij privacy@fetam.eu.

  U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingautoriteit

  Drukpersstraat 35

  1000 Brussel

  Tel: +32 (0)2 274 48 00

  Fax:  +32 (0)2 274 48 35

  Mail: contact@apd-gba.be

  POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ


  Nous, FETAM, Haachtsebaan 160 3140 Keerbergen, 0443.339.587 (ci-après dénommée "nous" ou "FETAM") sommes conscients que vous nous accordez votre confiance.

  FETAM considère donc qu'il est de sa responsabilité de protéger vos données à caractère personnel lorsqu'elle agit en tant que contrôleur de données.


  FETAM respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site web www.fetam.eu (ci-après dénommé "le site web") et de ses membres et veille à ce que les données à caractère personnel que vous fournissez à FETAM soient traitées de manière confidentielle à tout moment.


  FETAM ne collectera, détiendra, traitera et transférera vos données à caractère personnel que conformément aux lois et règlements belges et européens applicables en matière de protection de la vie privée, y compris (mais sans s'y limiter) le Règlement général sur la protection des données 2016/679 ("RGPD").

  FETAM applique les principes suivants pour préserver la confidentialité de vos données à caractère personnel :

  • FETAM n'utilise pas vos données à caractère personnel à d'autres fins que celles explicitement décrites ou légalement établies ;
  • FETAM ne collecte pas plus d'informations que nécessaire ;
  • FETAM ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire ; et
  • FETAM ne transfère vos données à caractère personnel qu'aux fins expressément énoncées ci-dessous.

  Cette page vous indique quelles sont les données à caractère personnel que nous recueillons lorsque vous utilisez notre site web et/ou nos services ou lorsque vous devenez membre de la FETAM, comment nous recueillons ces données à caractère personnel, pourquoi nous recueillons ces données à caractère personnel et sur quelles bases juridiques.

  Nous expliquons également avec qui vos données à caractère personnel peuvent être partagées, quels sont vos droits et comment nous protégeons vos données à caractère personnel.  

  En acceptant les dispositions de la présente politique de confidentialité, vous acceptez que FETAM traite vos données à caractère personnel conformément aux termes et conditions énoncés dans la présente politique de confidentialité.

  Cette politique de confidentialité concerne uniquement les données (à caractère personnel) traitées par FETAM elle-même. Dans la mesure où la loi le permet, FETAM n'assume aucune responsabilité pour (le fonctionnement et/ou le contenu) des services et/ou des sites web d'organisations gérés par des tiers.

   

   

   

  1. Quand FETAM collecte-t-elle vos données à caractère personnel?

  FETAM collecte vos données à caractère personnel entre autres lorsque vous :

  • Utilisez nos services ou visitez notre site web, remplissez le formulaire de contact sur le site web, devenez membre ou nous contactez de toute autre manière ;
  • Lorsque vous nous envoyez des courriels ou d'autres messages, nous conservons ces messages ;
  • À des fins de marketing direct, par exemple lorsque vous vous abonnez à notre bulletin d'information via notre site web ;

   


  2. Quelles données à caractère personnel FETAM traite-t-elle ?

   FETAM peut collecter et traiter les données à caractère personnel suivantes :

  • Nom (prénom et nom de famille) ;
  • Sexe ;
  • Détails de l'adresse ;
  • Numéro(s) de téléphone ;
  • Adresse électronique
  • Votre activité professionnelle/qualification ;

  Afin de permettre à notre site web de fonctionner de manière optimale, des informations générées automatiquement sur votre utilisation du site web sont collectées et traitées. L'optimisation du service comprend des ajustements techniques, par exemple pour afficher correctement des pages et sécuriser le site web.

  Les informations recueillies comprennent le type d'appareil (ordinateur, mobile, tablette) que vous utilisez, votre adresse IP, le type de navigateur, le système d'exploitation que vous utilisez, ainsi que les pages que vous visitez sur notre site web et les éléments que vous consultez. En outre, nous gardons la trace du nom d’hôte associé à l'adresse IP.

  Pour le traitement des cookies, nous nous référons à notre politique en matière de cookies [LIEN].

  Si vous ne nous communiquez pas vos données à caractère personnel, il est possible que nous ne puissions pas vous offrir nos services ou que nous ne puissions pas vous les offrir de manière optimale.

   

  3. À quelles fins et sur quelles bases juridiques FETAM utilise-t-elle vos données à caractère personnel ?

  Vos données à caractère personnel seront utilisées aux fins suivantes (et sur les bases juridiques suivantes) :

  L'utilisation est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie :

  • pour permettre l'utilisation du site web ;
  • pour mettre à disposition tous les services associés à votre adhésion;

  Le traitement est nécessaire à la protection de nos intérêts légitimes, notamment le développement de nos activités et services et l'amélioration de nos services, lorsque ces intérêts l'emportent sur votre droit à la vie privée :

  • Pour répondre à vos questions et/ou plaintes ;
  • Pour vous tenir informé de nos actions si vous nous en avez donné l’autorisation ;
  • Pour sécuriser, adapter et améliorer le site web.

   

  Vous avez consenti à l’utilisation ou au traitement des données à caractère personnel. Cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale qui nous incombe, par exemple :

  • Fournir des informations vous concernant à nos sponsors, si vous nous en avez donné l’autorisation ou sur la base de lois et/ou de règlements. Un aperçu actualisé de nos sponsors peut être consulté à tout moment sur fetam.eu.

  Vous pouvez retirer ou modifier votre consentement à tout moment en envoyant un courrier électronique à privacy@fetam.eu ou au moyen du lien de désinscription fourni dans nos communications.


  4. À qui FETAM peut-elle transférer vos données à caractère personnel ?

  Si vous nous fournissez des données à caractère personnel dans le cadre de nos services, ces données à caractère personnel ne seront partagées avec des tiers que pour le compte et aux fins des services que vous pouvez obtenir de nous (dans le cadre de votre adhésion).

  Par exemple, votre nom et vos coordonnées peuvent être partagés avec des partenaires de FETAM afin de vous faire des offres ou des propositions pertinentes.

  Ces partenaires nous ont confirmé qu'ils respecteraient le RGPD et qu’ils n’utiliseraient pas vos données à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessus.

  Nous pouvons transmettre vos données à nos partenaires dans la mesure où vous avez-vous-même indiqué expressément à l’égard des partenaires que vous y consentiez.

  Enfin, nous pouvons fournir vos données à caractère personnel à des tiers si nous y sommes obligés de le faire sur la base de la législation et/ou de la réglementation, si nous sommes contraints de le faire  à la suite d’une action en justice et/ou dans le cas où nous estimons que cela est nécessaire pour la protection de nos propres droits.


  5. Combien de temps FETAM conserve-t-elle vos données à caractère personnel ?

  Vos données à caractère personnel seront conservées avec soin et ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues. À moins que la loi ne nous oblige à conserver vos données pendant une période plus longue, nous appliquerons la période de conservation légale générale de 10 ans.  En tout état de cause, nous ne traiterons jamais vos données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire. Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de l'exécution d'un accord, la période de conservation ultime est de 10 ans après la fin de l'accord en question.

  Après l'expiration des délais de prescription susmentionnés, nous supprimerons ou anonymiserons toutes vos données à caractère personnel.

   

  6. Comment FETAM protège-t-elle vos données personnelles ?

  Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre la perte ou toute forme de traitement illégal. Nous veillons à ce que vos données à caractère personnel soient conservées dans un environnement suffisamment protégé et que seules les personnes nécessaires aient accès à vos données à caractère personnel. Par exemple, vos données à caractère personnel sont conservées sur nos propres serveurs sécurisés ou ceux d'un tiers, dans chaque cas au sein de l'Espace Economique Européen.

  Pour plus d'informations sur la manière dont nous organisons cette sécurité, veuillez contacter privacy@fetam.eu.


  7. Cookies

  Nos sites web (www.fetam.eu / www.fetam.nl / www.fetam.be / www.fetam.fr / www.federation-tablemasters.be) peut utiliser des cookies. Il enregistre les informations sous la forme d'un fichier texte sur le disque dur de votre appareil. Les cookies sont utilisés pour fournir le site web de manière conviviale ou pour obtenir des informations sur la qualité ou l'efficacité du site web. Pour plus d'informations, voir notre politique relative aux cookies 


  8. Vos droits

  Vous disposez à tout moment des droits suivants en ce qui concerne vos données à caractère personnel :

  • Objection contre le traitement : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel par FETAM lorsque nous n'avons plus le droit de les utiliser, d'exiger que nous effacions vos données si nous les conservons trop longtemps, ou d'exiger, dans certaines circonstances, que le traitement soit soumis à des restrictions. En particulier, vous avez le droit de vous opposer au marketing direct, sans frais et sans justification.

   

  • Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit de demander une limitation du traitement de vos données à caractère personnel, par exemple pendant la vérification de l'exactitude de vos données à caractère personnel.

   

  • Consultation et rectification : vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel. Si nous reconnaissons que nous sommes obligés de fournir vos données à haractère personnel, nous vous les fournirons généralement gratuitement. Avant de pouvoir fournir vos données à caractère personnel, nous pouvons vous demander de fournir une preuve d'identification et des informations suffisantes sur vos interactions avec nous pour nous permettre de récupérer vos données à caractère personnel et de confirmer votre identité.

   

  • Droit de suppression : vous avez le droit de faire effacer toutes les données vous concernant, sauf dans certains cas, par exemple pour prouver une transaction ou en cas d'obligation légale.

   

  • Droit de portabilité des données : sous certaines conditions, vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format commun, structuré et lisible par machine et de transférer vos données à caractère personnel à un tiers de votre choix.

   

  • Droit de retrait du consentement : lorsque vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.

  Les droits susmentionnés ne peuvent être exercés que de manière raisonnable, conformément au droit applicable.

  Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous contacter via privacy@fetam.eu.

  Vous pouvez exercer ces droits en principe gratuitement, sauf en cas de demandes excessives, de demandes manifestement infondées ou de demandes fréquemment répétées pour lesquelles nous pouvons facturer des frais administratifs raisonnables.

  Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un (1) mois à compter de sa réception.

  En cas de demandes complexes ou multiples, ce délai peut être prolongé de deux (2) mois supplémentaires. Nous vous informerons en tout cas dans un délai d'un (1) mois en cas de prolongation.


  9. Cette politique de confidentialité peut-elle être modifiée ?

  Cette politique de confidentialité peut être modifiée. Ces changements seront annoncés sur notre site web et la date de modification la plus récente sera mentionnée. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement cette politique de confidentialité.

  Les dernières modifications ont été effectuées le 26 avril 2021.


  10. Questions et feedback

  Nous nous engageons à respecter cette politique de confidentialité. Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité ou sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, vous pouvez toujours nous contacter via privacy@fetam.eu ou nous envoyer un courrier à FETAM, Haachtsebaan 160 3140 Keerbergen, à l'attention du responsable de la confidentialité.


  11. Où pouvez-vous aller avec une plainte ?

  Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel et que vous ne parvenez pas à la résoudre avec nous, vous pouvez également soumettre votre plainte à privacy@fetam.eu.

  Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données :

  Autorité de protection des données

  Rue de la presse 35

  1000 Bruxelles

  Numéro de téléphone : +32 (0)2 274 48 00

  Numéro de fax : +32 (0)2 274 48 35

  Courrier électronique : contact@apd-gba.be