1 De wedstrijd wordt georganiseerd onder de benaming ‘Junior Table Master’.


2 Elk jaar vindt de wedstrijd plaats in een hotelschool. De organiserende school wordt vermeld op de website van vzw Fetam. De editie van 2024 vindt plaats in de hotelschool 'Ter Groene Poorte’ te Brugge op maandag 29 januari 2024.


3 In het kader van haar activiteiten organiseert de “Federation of Table
Masters vzw” de nationale wedstrijd voor de titel van Junior Table Master
2024 dit voor laatstejaarsleerlingen restaurant en voor laatstejaarsleerlingen hotel


4 Er kunnen maximum twee leerlingen deelnemen per hotelschool of andere onderwijsverstrekkers. Telkens, één leerling studierichting hotel (TSO) en/of één leerling studierichting restaurant & keuken (BSO). De inschrijvingen
moeten gebeuren tussen 10 december 2023 en 10 januari 2024. De directies van Hotelscholen en andere onderwijsverstrekkers vullen het  deelnemingsformulier in met de naam van de deelnemers alsook hun studierichting en de naam van de begeleidende leerkracht.


5 De kandidaten moeten officieel ingeschreven zijn in een Belgische hotelschool of een andere onderwijsverstrekker. Enkel laatstejaars leerlingen (restaurant/hotel of gelijkaardige) komen in aanmerkingen. Leerlingen uit een specialisatiejaar worden niet toegelaten. Kandidaten moet jonger zijn dan 21 jaar op de dag van de wedstrijd.​


6 De deelnemende kandidaten worden​ door de directie van hun school
geselecteerd.​


7 De kandidaat mag zich zowel schriftelijk als mondeling in het Frans of in het
Nederlands uitdrukken. Kennis van de Engelse taal is een meerwaarde.

8 De kandidaten dienen zich aan op de dag van de wedstrijd in een neutrale
klassieke donkere broek of rok (liefst zwart of donkerblauw), klassieke zwarte
schoenen en een wit hemd of blouse. De organisatie zorgt voor iedere kandidaat voor een zelfde das en een schort. Insignes van de school mogen NIET zichtbaar zijn. Dit om de neutraliteit te waarborgen. Ook is iedere kandidaat verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal voor het verzorgen van de dienst. Dit wil zeggen: bonboekje, balpen, lucifers, schuier, kurkentrekker en 2 dienst-servetten. Alles zonder embleem. Al het ander materiaal wordt voorzien door de organisatie. Eigen materiaal, buiten het hierboven beschreven materiaal, is niet toegestaan. Enkel voor het atelier versnijdingen zijn eigen messen toegestaan.


9 De commissarissen ‘Organisatie Junior Table Masters’ zorgen voor het
goede verloop van de proeven en van de wedstrijd in het algemeen. Ze zullen
geen invloed hebben op de resultaten, mogen geen punten geven en doen
enkel dienst als technische raadgevers.


10 De jury is samengesteld uit Belgische Maître d‘hotels en personaliteiten uit
de restaurantwereld aan zowel Nederlandstalige als Franstalige zijde alsook uit een afgevaardigde van het ministerie van KMO, een afgevaardigde van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, één of meer afgevaardigden aangewezen door het inrichtende comité.


11 Verloop van de wedstrijd:

6 ateliers :

  Versnijdingen

 • Versnijden van piepkuiken als duif
  Trancheren van Gandaham op sokkel
  Vraagstelling rond atelier door jury
  Tijdens de opdracht wordt er geen communicatie van de kandidaat
  toegestaan.


  Flambage

 • Geflambeerde kersen (volgens demo filmpje op site www.fetam.eu)
  Vraagstelling rond atelier door jury
  Tijdens de opdracht wordt er geen communicatie van de kandidaat
  toegestaan.


  Bar

 • Bedienen van 4 gasten
  Serveren van bieren (2st.), één aperitief en één basiscocktail volgens barkaart
  (www.fetam.eu)
  Vraagstelling rond atelier door jury
  Tijdens handelingen is er geen communicatie van de kandidaat toegestaan.


  Sommelerie

 • Decanteren van een fles rode wijn (demo filmpje op www.fetam.eu)
  Vraagstelling rond wijn en gerecht (wijnkaart en restaurantkaart www.fetam.eu)
  Tijdens handelingen decanteren is er geen communicatie van de kandidaat toegestaan.


  Ordertaking en gastheerschap

 • Focus op communicatie
  Opnemen van een bestelling van 4 personen aan de hand van een
  vooropgestelde kaart (www.fetam.eu)


  Opdekken van tafel aan de hand van vooropgesteld menu

 • Ronde tafel van 3 couverts op te dekken zonder napperon, wijnglazen,
  bestekken (alle bestekken verplicht in te dekken à la Française), borden en garnituren. Tijdens handelingen is er geen communicatie van de kandidaat toegestaan.


13 Na afloop van de finale zal de uitslag van ‘Junior Table Master 2024’,
bekend gemaakt worden (één voor opleiding ‘Restaurant’ & één voor opleiding ‘Hotel’). Naast de 'Junior Table Master 2024', wordt er per atelier een winnaar bekend gemaakt.
Prijzen worden overhandigd per atelier door vzw Fetam asbl.


14 Voor alle vragen en opmerkingen: ​at@fetam.eu of 0486 73 69 37


15 Verloop van de dag:

 • Vanaf 9h00: Onthaal
 • 9.30: Briefing kandidaten en juryleden
 • 10.00 – 12u30: Start eerste deel wedstrijd (3 ateliers)
 • 12.30 – 13u30: Lunch
 • 13.30 : Start deel 2 wedstrijd (3 ateliers)
 • 16.00 : Einde wedstrijd
 • 16.30 : Proclamatie en uitreiking van de prijzen
 • 16.50 – 18.00 : Receptie


16 De Federation of Table Masters vzw behoudt de volledige eigendomsrechten over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of
onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.


17 Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder uitzondering schikken naar dit reglement.


18 De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar
beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.


19 Het uitvoerend comité voor deze wedstrijd ‘Junior Table Master’ is
samengesteld uit :

 • Alain Thoon, Voorzitter vzw Fetam asbl.
 • Ief Vanhonnacker, ‘Wereldkampioen Maître d’Hotel’ 2019.
 • Fabienne Dekersgieter, TA Hotelschool Ter Groene Poorte Brugge.


20 Alle contacten tussen (begeleidende) leerkrachten en kandidaten is ten
strengste verboden. Kandidaten worden verplicht om GSM en eventuele
Smartwatch ter bewaring te geven aan hun begeleidende leerkracht).


Bij niet naleven van deze maartregelen is diskwalificatie van toepassing.

Rules

(French version below)1 Le concours est organisé sous le nom de 'Junior Table Master'


2 Le concours aura lieu à école hôtelière indiquée selon année et la date mentionnées sur le site web de asbl Fetam. Pour l' édition 2024, il aura lieu à école hôtelière Ter Groene Poorte& à Bruges le lundi 29 janvier 2024.


3 Dans le cadre de ses activités, la ‘Federation of Table Masters’ asbl organise
le concours national pour le titre de " Junior Table Master 2024 " ceci pour la terminale restauration et pour la terminale hôtellerie.


4° Le nombre de participants par école hôtelière et/ou autres prestataires de
formation est ouvert à deux étudiants (un élève technique de qualification

/ un élève Alternance).

Les inscriptions doivent être effectuées entre le 10/12/2023 et le 10/01/2024. Les directions des écoles hôtelières et autres prestataires enseignement
rempliront le formulaire de participation avec le nom des participants et le nom de enseignant accompagnateur.


5 Les candidats sont officiellement inscrits dans une école hôtelière belge ou
dans un autre établissement enseignement en dernière année
(restaurant/hôtel ou similaire, sans année de spécialisation). Le candidat doit
être âgé de moins de 21 ans le jour du concours.


6 Les candidats participants sont sélectionnés par la direction de leur école.


7 Le candidat peut s' exprimer en français ou en néerlandais, tant oralement
que par écrit. La connaissance de l'anglais est un atout.


8 Le jour du concours, les candidats doivent porter un pantalon ou une jupe
classique neutre de couleur sombre (de préférence noir ou bleu foncé), des
chaussures classiques de couleur noire et une chemise ou un chemisier blanc.
L'organisation fournira la même cravate et le même tablier à chaque candidat.
Les insignes de l'école ne doivent PAS être visibles. Ceci afin de garantir la
neutralité. En outre, chaque candidat est responsable de son propre matériel
pour s'occuper du service. Cela signifie : carnet de commande, stylo,
allumettes, ramasse mièttes, tire-bouchon et 2 serviettes de service. Le tout
sans emblème. Tout autre matériel sera fourni par l'organisation. Le matériel
personnel en plus de ce qui précède n'est pas autorisé. Exception : couteaux
personnels uniquement pour les découpes.


9 Les commissaires, Organisation Junior Table Masters" veillent au bon
déroulement des épreuves et de la compétition en général. Ils n'influencent
pas les résultats, ne sont pas autorisés à donner des points et n'ont qu un rôle
de conseiller technique.


10 Le jury est composé de maîtres d'hôtel belges et de personnalités du
monde de la restauration, tant du côté francophone que du côté
néerlandophone, ainsi que d'un délégué du ministère des PME, d'un délégué
du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité d'organisation.


11 Déroulement du concours :
6 ateliers:

Découpes

 • Découpes d’un poussin comme pigeon
  La tranchement de jambon Ganda sur griffe
  Question orales autour de l’atelier par le jury
  Aucune communication de la part du candidat ne sera autorisée pendant la durée de la découpe.


Flambage

 • Cerises Jubilé (d'après le clip de démonstration sur le site www.fetam.eu)
  Question autour de l’atelier par le jury
  Pendant la mission, aucune communication n'est autorisée de la part du candidat.

Bar

 • Service pour 4 personnes
  Bières, un apéritif et un cocktail de base selon la carte du bar
  (www.fetam.eu)
  Questionnement autour de l'atelier par le jury
  Aucune communication de la part du candidat n'est autorisée pendant les opérations.


Sommelerie

 • Décanter une bouteille de vin rouge (vidéo de démonstration sur www.fetam.eu)
  Questionnement autour du vin et du plat (carte des vins et de
  restaurations www.fetam.eu )
  Aucune communication du candidat n'est autorisée pendant les
  opérations.


Prise de commande et hospitalité

 • Accent mis sur la communication
 • Prendre une commande pour 4 personnes à l'aide d'une carte
  préparée à l'avance (www.fetam.eu)


Dressage de la table sur la base du menu prédéfini

 • Table ronde de 3 couverts à dresser sans napperon, verres à vin, couverts (tous les couverts doivent être dressés à la Française), assiettes et garnitures. Aucune communication de la part du candidat n'est autorisée pendant les opérations.


13 Après les finales, les résultats du 'Junior Table Master 2024;' seront
annoncés (un pour la formation 'Restaurant' et un pour la formation 'Hôtel'.

En plus du Junior Table Master 2024, un gagnant sera annoncé par atelier.
Les prix seront remis par atelier par l'asbl Fetam.


14 Pour toutes questions et/ou commentaires : at@fetam.eu ou 0486 73 69 37


15 Déroulement de la journée :

 • A partir de 9.00: Accueil
 • 9.30: Briefing des candidats et des membres du jury
 • 10.00 - 12h30: Début de la première partie du concours (3 ateliers)
 • 12.30 - 13h30: Déjeuner
 • 13.30: Début de la deuxième partie du concours (3 ateliers)
 • 16.00: Fin du concours
 • 16.30: Proclamation et remise des prix
 • 16.50 - 18.00: Réception


16 Federation of Table Masters asbl conserve l'entière propriété de toutes les images, animées ou fixes, se rapportant directement ou indirectement à la
compétition.


17 Par leur participation, les candidats confirment qu'ils se conforment sans réserve au présent règlement.


18 Le jury décide seul à chaque étape du concours. Ses décisions sont sans
appel. Le jury peut décider de ne pas déclarer un lauréat si le niveau des
candidats s'avère insuffisant.


19 Le comité exécutif de cette compétition 'Junior Table Master'

est composé de :
Alain Thoon, Président Fetam asbl.
Ief Vanhonnacker, 'World Champion Maître d'Hôtel' 2019.
Fabienne Dekersgieter, TA Hotelschool Ter Groene Poorte Brugge.


20 Tout contact entre les enseignants (accompagnateurs) et les candidats est
strictement interdit pendant le concours. Les candidats sont tenus de
remettre leur téléphone portable et toute montre intelligente à leur
professeur accompagnateur.


Le non-respect de ces mesures entraînera la disqualification du candidat.

Rules

(French version)