GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW organiseerde in het verleden de wedstrijd voor de titel van "EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE” Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13/05/2009. Vanaf de titel eerste Maître d ’Hotel van België 2022 wordt deze wedstrijd georganiseerd door FEDERATION OF TABLE MASTERS VZW.

 

Auparavant , le CLUB GASTRONOMIQUE PROSPER MONTAGNE ASBL organisait le concours pour le titre de "PREMIER MAÎTRE D'HÔTEL DE BELGIQUE "Concours officiel de maîtrise reconnu par le Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions par la loi du 13 /05/2009. A partir d’aujourd’hui  le titre de premier Maître d'Hôtel de Belgique 2022, le concours sera organisé par FEDERATION OF TABLE MASTERS ASBL.

 

 

Art. 1 

In het kader van haar activiteiten organiseert de “Federation of Table Masters vzw” de nationale wedstrijd voor de titel van "EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2022"

Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

 

Dans le cadre de ses activités, la "Fédération of Table Masters asbl" organise la compétition nationale pour le titre de

"PREMIER MAÎTRE D'HÔTEL DE BELGIQUE 2022".

Ce concours est officiellement reconnu par le Ministère des Indépendants comme un concours de maîtrise selon la loi du 13 mai 2009.

 

 

Art. 2 

De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de service, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

 

Le concours est ouvert à tous les professionnels du service exerçant leurs activités sur le territoire belge, soit en tant qu'indépendants dûment inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises et en règle avec leurs obligations fiscales et sociales, soit en tant que salariés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou artisanale également inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et en règle avec leurs obligations fiscales et sociales.

 

 

Art. 3 

Nodige vakkennis voor een Maître d’hotel. Zoals bijvoorbeeld: kennis & attitude rond, gasten onthalen en begeleiden, klachtenbehandeling, productkennis (zowel dranken als grondstoffen/gerechten), serveermethodes volgens officiële instanties (zoals ASI, IBA, …) en de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële Meesterschapswedstrijden  .

Dit in onze 3 landstalen alsook het Engels.

 

Connaissances requises d'un maître d'hôtel, telles que : connaissances et attitude sur, l'accueil et l'orientation des clients, le traitement des plaintes, la connaissance des produits (tant les boissons que les matières premières/plats), les méthodes de service selon les organismes officiels (tels que ASI, IBA, ...) et la moi du 13 mai 2009 concernant les Concours d’Excellence officiëlle . Tout cela dans nos 3 langues nationales et en anglais.

 


Art. 4 

De wedstrijd verloopt in verschillende fasen:

 1. Inschrijven via de site + Schriftelijke inschrijving met bijgevoegde gevraagde bijlagen zoals motivatie brief, pasfoto, curriculum vitae, alle coördinaten van de kandidaat (zie ook inschrijvingsformulier)
 2. Selectie bij mondeling, schriftelijk en praktische proeven op 21/02/2022
 3. De finale voor de geselecteerden

   

  Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier

  aangetekend en onder gesloten omslag verstuurd worden, met als geadresseerde:

  asbl Fetam vzw ‘Wedstrijd 1 MDH van België’,

  Haachtsebaan 160, 3140 Keerbergen

   

  Het dossier moet aankomen vóór 15/01/2022.

  Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding sturen.

  Nadien worden alle kandidaten persoonlijk uitgenodigd per email.


  Le concours se déroule en plusieurs phases :

  1. Inscription par le site + Inscription écrite + avec les pièces jointes demandées telles que lettre de motivation, photo d'identité, curriculum vitae, toutes les coordonnées du candidat (voir aussi formulaire d'inscription
  2. Sélection par des épreuves orales, écrites et pratiques le 21/02/2022
  3. La finale pour les personnes sélectionnées


  Pour participer valablement, le dossier COMPLET doit être

  Enregistré et sous pli fermé et par recommandé, adressé à :

  asbl Fetam vzw 'Concours 1 MDH de Belgique',

  Haachtsebaan 160 , 3140 Keerbergen


  Le dossier doit arriver avant le 15/01/2022

  Dès réception du dossier, le secrétariat enverra un accusé de réception au candidat.

  Par la suite, tous les candidats seront invités personnellement par e-mail.

   

   

  Art. 5 

  De finale zal plaatsvinden op maandag 14 maart 2022

  De finale is openbaar. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. De kandidaat is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal voor het verzorgen van de dienst. Dit wil zeggen: bonboekje, balpen, lucifers, schuier, kurkentrekker en dienst-servetten alsook alle messen voor eventuele versnijdingen. Uitzonderingen hierop zullen vooraf aangekondigd worden bij het bekend maken van de proeven voor de finale.  Al het ander materiaal wordt voorzien door de organisatie. Eigen materiaal buiten het hierboven beschrevene is niet toegestaan. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven. Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de vragenlijst en de mondelinge proef van de halve finale om de winnaar aan te duiden.

   

  Les finales auront lieu le lundi 14 mars 2022

  La finale est ouverte au public. Les candidats doivent se présenter en tenue de travail. L'examen final ne comprendra que des épreuves pratiques et orales. Seuls les résultats des épreuves finales comptent pour le résultat final. Ce n'est qu'en cas d'égalité de points que les notes obtenues au questionnaire et à l'épreuve orale seront prises en compte pour déterminer le vainqueur.

   


  Art. 6 

  Mevrouw Lily Borghs is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Maître d’ Hôtel van België 2022” en in die hoedanigheid is zij/hij President van de hieronder vermelde jury. De jury bestaat uit een afgevaardigde van de minister, een afgevaardigde van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, één of meer afgevaardigden aangewezen door het inrichtende comité, evenals één of meer afgevaardigden uit het onderwijs en/of de opleiding, aangewezen door de minister op voordracht van het inrichtende comité. De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt. In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

   

  Madame Lily Borghs est ambassadeur du concours "Premier Maître d'Hôtel de Belgique 2022" et à ce titre est président du jury mentionné ci-dessous. Le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité d'organisation, ainsi que d'un ou plusieurs délégués du secteur de l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur proposition du comité d'organisation. Le jury prend ses propres décisions à chaque étape du concours. Il n'existe aucun droit d'appel contre ses décisions. Le jury peut décider de ne pas attribuer de lauréat si le niveau des candidats est insuffisant. Dans ce cas, un diplôme de mérite est attribué au candidat le mieux placé.

    

   

  Art. 7 

  De resultaten worden bekend gemaakt op het jaarlijks gala banket van Fetam(1 week na de wedstrijd). Tijdens deze week worden de resultaten in een verzegelde omslag bewaard bij onze juridisch adviseur Arthur Lahousse. De officiële prijsuitreiking vindt plaats op het galabanket van Fetam. Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd op dit banket door Fetam.

   

  Les résultats seront annoncés lors du banquet de gala annuel de Fetam (1 semaine après le concours). Pendant cette semaine, les résultats seront conservés dans une enveloppe scellée par notre conseiller juridique Arthur Lahousse. La remise officielle des prix aura lieu lors du banquet de gala de Fetam. Tous les finalistes et leur partenaire seront invités à ce banquet par Fetam.

   

   

  Art. 8 

  De winnende finalist zal de titel dragen van:

  "EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2022"

  Zij/hij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, het pin-juweel van Eerste Maître d’Hotel van België uit handen van de Federation of Table Masters vzw.

  De winnaar van de wedstrijd 2022 is indien zij/hij dit wenst, geselecteerd voor de Mondiale van de Maître d’Hotels die doorgaat in juli 2023 te Tokyo, Japan

  De overige finale-deelnemers worden:

  "FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2022"

   

  Le finaliste gagnant portera le titre de :

  "PREMIER MAÎTRE D'HÔTEL DE BELGIQUE 2022".

  Elle/il recevra, en plus de plusieurs prix de valeur, le pin-bijoux  de Premier Maître d'Hôtel de Belgique des mains de la Fédération des Maîtres de Table asbl.

  Le lauréat du concours 2022 est, s'il/elle le souhaite, sélectionné pour la Mondiale des maîtres d'hôtels qui aura lieu en juillet 2023 à Tokyo, Japon

  Les autres participants seront :

  "FINALISTE DU CONCOURS PREMIER MAÎTRE D'HÔTEL DE BELGIQUE 2022"

   

   

  Art.9 

  Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.


  En participant, les candidats confirment qu'ils acceptent, sans réserve, ce règlement.

   

   

  Art. 10 

  De Federation of Table Masters vzw behoudt de volledige eigendomsrechten over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

   

  La Federation of Table Masters asbl  conserve la pleine propriété de toutes les images, mobiles ou statiques, liées directement ou indirectement à la compétition.

   


  Art.11 

  Door zich in te schrijven aanvaardt de kandidaat alle vermeldingen bij het inschrijvingsformulier onder het punt “privacy policy Fetam”

   

  En s'inscrivant, le candidat accepte toutes les déclarations faites sur le formulaire d'inscription sous le point "privacy policy Fetam".

   

   

  Art. 12 

  De winnaar zal aanvaarden om haar/zijn medewerking te verlenen aan acties die de Federation of Table Masters vzw zelf of in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.), in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.

   

  Le gagnant s'engage à collaborer à toute action organisée par la Federation of Table Masters asbl ou en collaboration avec ses partenaires (télévision, médias, reportages, présence promotionnelle, etc.), dans l'intérêt et le respect mutuels des deux parties.